لیست برندگان

0990***0744

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز مهر شهر مهر شهر 5

0918***3076

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

اسد آباد

فروشگاه اسد آباد سيدجمال

0938***3439

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج فرديس دو

0910***0388

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

0937***3758

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

سبزوار

فروشگاه سبزوار اميرکبير

0917***8707

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

آمل

فروشگاه آمل امام رضا

0916***7128

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز کيانشهر لاله يک

0914***0270

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

سلماس

فرانچايز سلماس خيابان شهيد پناهي

0912***2441

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه کرج شهرقدس عمارت

0913***7220

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

فلاورجان

فرانچايز فلاورجان شهر ابريشم

0915***3949

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و چهارم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد خيام شمالي

0917***0853

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و سوم جشنواره سهم همسایگی

داراب

فروشگاه داراب فرمانداري

0912***5629

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج شهرک صدف

0910***3088

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصت و یکم جشنواره سهم همسایگی

همدان

فروشگاه فرانچايز همدان کوي فرهنگيان

0913***6908

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله شصتم جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فروشگاه اصفهان سروش

0915***2761

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و نهم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فرانچايز مشهد کوثر 45

0911***9198

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و هشتم جشنواره سهم همسایگی

رشت

فروشگاه رشت ضيابري

0916***7100

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و هفتم جشنواره سهم همسایگی

شوشتر

فرانچايز شوشتر کوي نيرو

0911***5784

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و ششم جشنواره سهم همسایگی

نور

فروشگاه نور نيما

0918***5062

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و پنجم جشنواره سهم همسایگی

آشتیان

فرانچايز آشتيان

0918***1737

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه مصوري

0913***4894

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و سوم جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فروشگاه اصفهان خاقاني

0912***5485

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و دوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

شمس آباد ريحاني

0913***5540

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه و یکم جشنواره سهم همسایگی

خور و بیابانک

فرانچايز خور و بيابانک خور

0917***5319

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله پنجاه جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز نبي اکرم

0919***7900

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و نهم جشنواره سهم همسایگی

قم

فرانچايز قم بلوار 15 خرداد 2

0912***6227

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و هشتم جشنواره سهم همسایگی

آشتیان

فرانچايز آشتيان

0938***4111

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و هفتم جشنواره سهم همسایگی

بابل

فروشگاه بابل حمزه کلا

0914***4980

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و ششم جشنواره سهم همسایگی

ماکو

فرانچايز ماکو بلوار مدرس

0912***0922

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و پنجم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج مهرشهر

0913***4962

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قدس

فروشگاه قدس سرخه حصار

0912***4077

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و سوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران اختياريه جنوبي

0912***3859

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و دوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران 17 شهريور

0911***8539

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهل و یکم جشنواره سهم همسایگی

بابل

فروشگاه بابل جانبازان

0935***2549

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله چهلم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج مهرشهر چهار

0918***1663

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و نهم جشنواره سهم همسایگی

پرند

فروشگاه پرند کوزو

0916***0032

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و هشتم جشنواره همسایگی

خرم آباد

فروشگاه خرم آباد علوي

0917***6234

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و هفتم جشنواره همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز گلدشت حافظ

0912***9597

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و ششم جشنواره همسایگی

دماوند

فرانچايز دماوند گيلاوند شهرک توحيد

0916***3243

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و پنجم جشنواره همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز فاز کوروش

0918***1192

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و چهارم جشنواره همسایگی

پردیس

فروشگاه پرديس فاز هشت

0912***3595

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و سوم جشنواره همسایگی

بیرجند

فروشگاه بيرجند مدرس

0918***2629

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و دوم جشنواره همسایگی

بیجار

فروشگاه بيجار امام

0911***4200

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی و یکم جشنواره همسایگی

اسالم

فروشگاه اسالم اسالم

0917***5715

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله سی ام جشنواره همسایگی

شیراز

فروشگاه صدرا پاسداران

0933***1733

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله بیست و نهم جشنواره همسایگی

تهران

فروشگاه تهران مهرآباد دو

0912***9629

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله بیست و هشتم جشنواره همسایگی

تهران

تهران دلاوران-تکاوران

0919***3935

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله بیست و هفتم جشنواره همسایگی

تهران

فرانچايز تهران شهرک صدرا

0915***8982

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله بیست و ششم جشنواره همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد مطهري21

0935***9791

برنده پنجاه میلیون تومانی

مرحله بیست و پنجم جشنواره همسایگی

تهران

فروشگاه تهران خراسان