لیست برندگان

0911***3328

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بابل

فروشگاه بابل سنگ پل

0912***1613

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

جغتای

فرانچايز جغتاي

0912***5392

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز کرج شهرک وحدت

0910***0925

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران کهريزک

0918***5223

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

سنندج

فروشگاه سنندج امام خميني

0912***2209

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

رویان

فرانچايز رويان

0919***9661

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران مولوي

0990***2234

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

0910***0373

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران دماوند

0917***2875

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز بيست متري فاضل

0912***2311

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

دامغان

فرانچايز دامغان ورزش

0917***9121

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

اقلید

فروشگاه اقليد شهيد مطهري

0917***0006

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز گلدشت

0912***4118

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران شهرک آزادي

0919***2969

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز کرج مطهري

0937***0834

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

میناب

فرانچايز ميناب وليعصر

0916***3550

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

چقابل

فرانچايز رومشکان

0935***5736

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران دربند

0911***9771

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

ساری

فروشگاه ساري معلم

0912***7259

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

عباس آباد

فروشگاه عباس آباد بازار

0913***0068

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فروشگاه اصفهان گلخانه

0912***7278

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

گرمسار

فروشگاه گرمسار سيادت

0902***3999

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

کیش

فرانچايز کيش تاج ور

0916***0072

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران جنت آباد سي و پنج متري

0913***3632

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فرانچايز اصفهان ارديبهشت جنوبي

0910***0918

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

بوانات

فروشگاه سوريان امام خميني

0937***4080

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران سي متري نيروهوايي

0912***7900

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

ساوه

فروشگاه ساوه اميرکبير

0917***2981

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز فاز يک پادادشهر

0917***9051

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

کازرون

فرانچايز کازرون ارتش

0914***0016

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

بستان آباد

فروشگاه بستان آباد مطهري

0935***2103

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

اسلامشهر

فروشگاه اسلامشهر شهرک قائميه

0901***2051

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران نوري جواديه

0917***8393

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

مرودشت

فرانچايز مرودشت امام خميني

0903***0182

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد استقلال

0912***7042

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران گلبرگ هلال احمر

0913***8218

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

رابر

فروشگاه کرمان رابر

0912***6573

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران معين

0913***4251

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فرانچايز اصفهان ارغوانيه

0913***0127

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فرانچايز اصفهان سميرم

0917***5697

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

اقلید

فروشگاه اقليد امام خميني

0912***4933

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران شهرک راه آهن

0916***2723

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

خرم آباد

فرانچايز خرم آباد پژوهنده

0912***2428

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران سعادت آباد غربي

0919***0433

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

پاکدشت

فروشگاه پاکدشت خانمحمدي

0915***7208

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فرانچايز مشهد دندان پزشکان

0911***9050

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

رضوانشهر

فرانچايز رضوان شهر پره سر

0938***3132

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

یاسوج

فرانچايز ياسوج اميرکبير

0919***4087

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

قزوین

فرانچايز قزوين محمديه بلوار رجايي

0912***2470

برنده پنج میلیون تومانی

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران جشنواره