لیست برندگان

0912***0896

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران حبيب الهي

0990***2320

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قزوین

فرانچايز قزوين شهرک مهرگان

0991***0125

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

تهران پاسدار

0911***5258

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قائم شهر

فروشگاه قائم شهر امام 2

0939***0780

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کیاکلا

فروشگاه کياکلا امام خميني

0914***1231

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قره ضیاء الدین

فروشگاه قره ضياءالدين امام حسين

0902***1793

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز تخت جمشيد

0912***0272

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شاهرود

فرانچايز شاهرود ميامي

0912***6473

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قدس

فروشگاه قدس امامزاده

0915***2520

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

زابل

فرانچايز زابل بعثت

0933***6503

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز تخت جمشيد

0916***9001

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

رامسر

فروشگاه رامسر رضي

0935***9455

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد فلاحي

0914***1339

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

ارومیه

فروشگاه اروميه بهداري

0918***4131

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

همدان

فروشگاه همدان مطهري

0901***2347

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تاکستان

فرانچایز تاکستان اسفرورین

0918***3640

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بیجار

فروشگاه بيجار توحيد

0916***4179

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

خرمشهر

فروشگاه خرمشهر آرش

0914***0081

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بوکان

فروشگاه بوکان بهرامي

0912***4688

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

مرزن آباد

فرانچايز مرزن آباد شهيد اديبي

0938***8091

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فروشگاه اهواز آرياشهر

0930***8763

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

خرم آباد

فرانچايز خرم آباد اسدآبادي

0990***8127

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

فولاد شهر

فروشگاه فولادشهر آبنما

0919***5006

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شاهرود

فروشگاه شاهرود ولايت

0918***1745

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه نوبهار

0916***1648

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز کيانپارس

0936***8776

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

همدان

فروشگاه فرانچايز همدان کوي فرهنگيان

0911***2445

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بابلسر

فروشگاه بابلسر ذوالفقاري

0912***6917

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران شهرک خليج

0937***1553

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

جم

فرانچايز جم گاز

0912***4660

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران چهاردانگه

0911***9982

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بابلسر

فروشگاه بابلسر مياندشت

0912***8831

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران قيام

0917***2258

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز باهنر جنوبي

0918***1671

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قصر شیرین

فرانچايز قصرشيرين زينبيه

0916***2330

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز چهار راه زند

0917***6259

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز غدير

0935***0118

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

چاه بهار

فرانچايز چابهار امام خميني

0916***2012

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

الیگودرز

فروشگاه اليگودرز وليعصر جنوبي

0914***9132

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بیله سوار

فروشگاه بيله سوار ميدان شهرداري

0912***1858

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران جهان آرا

0912***2520

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران خاقاني

0911***8252

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

نور

فروشگاه نور امام رضا

0912***2745

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بابلسر

بابلسر بسيج

0913***3704

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج فرديس دو

0917***9786

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز اميرکبير

0992***1792

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

حاجی آباد

فرانچايز حاجي آباد شهيد بهشتي

0912***3581

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران آزادشهر

0912***1138

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فرانچايز تهران خاک سفيد زهدي

0915***5364

برنده نیم میلیون تومانی

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد مصلي