سهم همسایگی
تمام شده

سهم همسایگی

تعداد مراحل:
۷۴
تعداد شانس‌ها:
۱۱,۴۵۷,۶۰۳
تعداد برندگان:
۳۷,۰۷۴

تعداد برندگان: ۷۴

۰۹۹۰***۰۷۴۴

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز مهر شهر مهر شهر ۵

۰۹۱۸***۳۰۷۶

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

اسد آباد

فروشگاه اسد آباد سيدجمال

۰۹۳۸***۳۴۳۹

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج فرديس دو

۰۹۱۰***۰۳۸۸

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

۰۹۳۷***۳۷۵۸

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

سبزوار

فروشگاه سبزوار اميرکبير

۰۹۱۷***۸۷۰۷

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

آمل

فروشگاه آمل امام رضا

۰۹۱۶***۷۱۲۸

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز کيانشهر لاله يک

۰۹۱۴***۰۲۷۰

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

سلماس

فرانچايز سلماس خيابان شهيد پناهي

تعداد برندگان: ۳۷۰

۰۹۱۱***۳۳۲۸

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بابل

فروشگاه بابل سنگ پل

۰۹۱۲***۱۶۱۳

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

جغتای

فرانچايز جغتاي

۰۹۱۲***۵۳۹۲

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز کرج شهرک وحدت

۰۹۱۰***۰۹۲۵

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران کهريزک

۰۹۱۸***۵۲۲۳

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

سنندج

فروشگاه سنندج امام خميني

۰۹۱۲***۲۲۰۹

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

رویان

فرانچايز رويان

۰۹۱۹***۹۶۶۱

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران مولوي

۰۹۹۰***۲۲۳۴

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

تعداد برندگان: ۳۶۵۵۵

۰۹۱۲***۰۸۹۶

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران حبيب الهي

۰۹۹۰***۲۳۲۰

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قزوین

فرانچايز قزوين شهرک مهرگان

۰۹۹۱***۰۱۲۵

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

تهران پاسدار

۰۹۱۱***۵۲۵۸

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قائم شهر

فروشگاه قائم شهر امام ۲

۰۹۳۹***۰۷۸۰

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کیاکلا

فروشگاه کياکلا امام خميني

۰۹۱۴***۱۲۳۱

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قره ضیاء الدین

فروشگاه قره ضياءالدين امام حسين

۰۹۰۲***۱۷۹۳

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز تخت جمشيد

۰۹۱۲***۰۲۷۲

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شاهرود

فرانچايز شاهرود ميامي