جشنواره های افق کوروش

جشنواره ۱۰۰%
فعال

جشنواره ماه مبارک

تعداد مراحل:
۳۰
تعداد شانس‌ها:
۱,۱۱۲,۷۷۰
تعداد برندگان:
۳۰

تعداد برندگان: ۳۰

۰۹۳۶***۰۸۹۸

قرعه کشی ۲۳-۲۴ اردیبهشت

شیراز

فرانچايز شيراز ارسنجان ولي عصر

۰۹۱۷***۲۰۲۸

قرعه کشی ۲۳-۲۴ اردیبهشت

فسا

فروشگاه فسا بعثت

۰۹۱۹***۰۵۱۴

قرعه کشی ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه

ابهر

فروشگاه ابهر وليعصر

۰۹۱۴***۲۴۶۱

قرعه کشی ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه

سردشت

فرانچايز سردشت بلوار عليپور

۰۹۱۶***۹۰۴۲

قرعه کشی ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه

اهواز

فرانچايز اهواز کيانپارس ۱۷ شرقي

۰۹۱۲***۸۵۹۸

قرعه کشی ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه

نور

فرانچايز نور ناتل کنار

۰۹۱۷***۲۱۵۸

قرعه کشی ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه

شیراز

فروشگاه شيراز ميرزاي شيرازي

۰۹۱۲***۴۴۷۰

قرعه کشی ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه

چالوس

فروشگاه چالوس راديو دريا