جشنواره ۱۰۰ ماه خریدت الان تو جیبت
تمام شده

جشنواره ۱۰۰ ماه خریدت الان تو جیبت

تعداد مراحل:
۵۲
تعداد شانس‌ها:
۵,۴۸۶,۰۴۰
تعداد برندگان:
۵۲

تعداد برندگان: ۷۲

۰۹۳۰***۶۲۱۸

قرعه کشی ۳۰ آبان

#N/A

#N/A

۰۹۳۶***۸۳۵۶

قرعه کشی ۲۹ آبان

#N/A

#N/A

۰۹۱۹***۰۷۸۹

قرعه کشی ۲۸ آبان

کرج

فروشگاه کرج شهرک اوج

۰۹۹۲***۹۵۲۶

قرعه کشی ۲۷ آبان

باقرشهر

فروشگاه باقرشهر سي متري امام خميني

۰۹۳۷***۱۲۸۸

قرعه کشی ۲۶ آبان

مشهد

فروشگاه مشهد چمن

۰۹۰۲***۶۱۱۲

قرعه کشی ۲۵ آبان

مشهد

فروشگاه مشهد سجاد

۰۹۱۲***۰۲۷۵

قرعه کشی ۲۴ آبان

تهران

فروشگاه تهران شهرک راه آهن

۰۹۱۲***۷۹۷۲

قرعه کشی ۲۳ آبان

شهریار

فرانچايز شهريار کهنز