جشنواره خرید باصرفه
فعال

جشنواره خرید باصرفه

تعداد مراحل:
۱
تعداد شانس‌ها:
۴۶۴۱۷۰۴
تعداد برندگان:
۴۰

تعداد برندگان: ۱۴

۰۹۹۲***۷۴۰۷

برنده هفته چهاردهم

ایرانشهر

فروشگاه ایرانشهر طالقانی

۰۹۱۲***۶۹۹۷

برنده هفته سیزدهم

تهران

فروشگاه تهران ایران

۰۹۱۱***۶۳۵۷

برنده هفته دوازدهم

ساری

فروشگاه ساری خزر

۰۹۱۲***۶۲۹۰

برنده هفته یازدهم

تهران

فروشگاه تهران نبرد

۰۹۱۲***۸۸۳۸

برنده هفته دهم

تهران

فروشگاه تهران جمالزاده

۰۹۱۶***۱۷۲۰

برنده هفته نهم

شیراز

فروشگاه شیراز معالی آباد

۰۹۳۸***۶۹۵۶

برنده هفته هشتم

فردیس

فرانچایز کرج مارلیک دکتر حسابی

۰۹۱۲***۲۶۰۱

برنده هفته هفتم

تهران

فروشگاه تهران سهيل نعمت اباد