برندگان جشنواره های افق کوروش

74,746 برنده در 49 جشنواره
جشنواره:

جشنواره میکس لند

جایزه:

500 هزار تومان کارت هدیه

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

200 نفر

تعداد کل برندگان:

74,746 نفر


0914***8795
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

آذرشهر

فرانچايز آذرشهر شهرک وليعصر

0914***3803
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

سردشت

فرانچايز سردشت بلوار عليپور

0913***9466
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

اصفهان

فروشگاه اصفهان دشتستان جنوبي

0912***2690
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

عباس آباد

فروشگاه عباس آباد امام خميني

0912***3565
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

نوشهر

فرانچايز نوشهر هما فران

0912***1995
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

تهران

تهران دلاوران-تکاوران

0912***9714
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

اصفهان

فروشگاه اصفهان حکيم نظامي

0910***2232
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

کرج

فروشگاه کرج باغستان غربي

0905***8498
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

کرج

فرانچايز کرج قزلحصار شهرک علوي

0916***3141
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

اهواز

فرانچايز اهواز سعدي

0913***3480
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

قشم

فروشگاه قشم سيمرغ

0935***0240
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

آمل

فرانچایز آمل ولایت

0914***1519
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

کرج

فروشگاه هشتگرد امام خميني

0930***8544
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

شیراز

فروشگاه شيراز معالي آباد

0911***5409
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

نوشهر

فروشگاه نوشهر امام رضا

0913***7674
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

شهر کرد

فرانچايز شهركرد شلمزار

0901***6753
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

قدس

فروشگاه قدس سرخه حصار

0916***9564
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

اصفهان

فروشگاه اصفهان شهيدان شرقي

0991***4073
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

تهران

فروشگاه تهران جانبازان غربي

0937***7103
جشنواره میکس لند

500 هزار تومان کارت هدیه

اسفراین

فرانچايز اسفراين چهارراه خرمشهر