برندگان جشنواره های افق کوروش

75,240 برنده در 56 جشنواره
جشنواره:

جشنواره 100 ماه خریدت

جایزه:

50 میلیون تومان

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

72 نفر

تعداد کل برندگان:

75,240 نفر


0930***4481
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

ورامین

فروشگاه ورامين چمران

0918***5299
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

همدان

فروشگاه همدان هنرستان

0917***6984
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

رفسنجان

فروشگاه رفسنجان عليزاده

0936***4573
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

عجب شیر

فروشگاه عجب شير امام خميني

0917***4559
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

دشتی

فرانچايز دشتي شهرک بسيجيان

0912***0783
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

تهران

فرانچايز تهران زيتون

0913***3968
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

ارزوئیه

فرانچايز ارزوئيه سيدالشهداء

0912***8260
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران شريعتي

0990***0018
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

شیراز

فرانچايز باشت وليعصر

0936***2153
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

قشم

فرانچايز قشم

0918***6076
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

دیواندره

فرانچايز ديواندره امام خميني

0910***0131
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

قم

فرانچايز قم پانزده خرداد

0991***2095
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

نوشهر

فروشگاه نوشهر کريمي

0914***7697
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

ارومیه

فرانچايز اروميه خيابان ذاکر يکاني

0915***9300
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

زاهدان

فروشگاه زاهــدان مصلي

0917***3089
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

داراب

فرانچايز داراب جنت شهرامام خميني

0939***1926
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

تهران

فرانچايز نسيم شهر چمران

0918***6090
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه پرديس

0916***6652
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

مسجد سلیمان

فرانچايز مسجدسليمان نفتک

0930***6218
جشنواره 100 ماه خریدت

50 میلیون تومان

#N/A

#N/A