برندگان جشنواره های افق کوروش

75,240 برنده در 56 جشنواره
جشنواره:

جشنواره چای فامیلا

جایزه:

همه جوایز

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

605 نفر

تعداد کل برندگان:

75,240 نفر


0910***4097
جشنواره چای فامیلا

25 میلیون تومان

البرز

فروشگاه کرج شهرقدس عمارت

0912***9263
جشنواره چای فامیلا

25 میلیون تومان

البرز

فرانچايز فرديس 48 مطهري

0912***7067
جشنواره چای فامیلا

25 میلیون تومان

تهران

فرانچايز تهران زرگند

0919***1343
جشنواره چای فامیلا

25 میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران امين الملک

0937***1150
جشنواره چای فامیلا

25 میلیون تومان

خراسان رضوي

فروشگاه مشهد مجيديه 27

0938***0610
جشنواره چای فامیلا

25 میلیون تومان

لرستان

فرانچايز خرم آباد ماسور

0930***4459
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

خراسان رضوي

فروشگاه مشهد طبرسي

0930***8234
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

خوزستان

فرانچايز اهواز خيابان انوشه

0930***9003
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

سيستان و بلوچستان

فروشگاه زاهدان قلنبر

0930***4918
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

فارس

فروشگاه شيراز سعدي بيست متري

0933***9654
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

اصفهان

فرانچايز پيربکران چمران

0933***8499
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

آذربايجان شرقي

فروشگاه مراغه پروين اعتصامي

0933***9268
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

البرز

فرانچايز مهرشهر5

0933***0305
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

مازندران

فروشگاه نشتارود هفده شهريور

0933***8833
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

مازندران

فروشگاه نوشهر کريمي

0933***3689
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

سمنان

فروشگاه سمنان فضيلت

0933***0749
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

همدان

فروشگاه همدان بهار

0933***2795
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

خوزستان

فروشگاه گتوند عطايي نژاد

0933***3273
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

مازندران

فروشگاه محمود آباد آزادي

0935***5099
جشنواره چای فامیلا

200 هزار تومان کارت هدیه

تهران

فروشگاه پاکدشت ميدان ساعت