برندگان جشنواره های افق کوروش

73,937 برنده در 34 جشنواره
جشنواره:

جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

جایزه:

100 هزار تومان کارت هدیه

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

22,564 نفر

تعداد کل برندگان:

73,937 نفر


0993***3995
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

خرم آباد

فرانچايز خرم آباد ميدان 22 بهمن

0993***7306
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

معمولان

فرانچايز معمولان خيابان امام خميني

0993***3785
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

شهر کرد

فرانچايز شهر کرد بن

0993***9505
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

رشت

فروشگاه رشت آب و برق

0993***4934
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

تهران

تهران دلاوران-تکاوران

0993***3446
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

اصفهان

فرانچايز اصفهان خليل اباد

0993***0231
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

کرج

فروشگاه کرج مولانا

0993***7861
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

یزد

فروشگاه يزد انقلاب

0993***3378
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

هادیشهر

فروشگاه هاديشهر باکري

0993***7290
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه صحنه

0993***8259
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

یزد

فرانچايز يزد شاهديه

0993***0724
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

ارومیه

فرانچايز نقده باهنر

0901***2977
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فرانچايز اميديه اميديه

0901***6869
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فرانچايز شيراز صدرا دانش

0902***1740
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فروشگاه آستارا مطهري

0903***0587
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فرانچايز سربندر خليج فارس

0910***7768
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فروشگاه پرند مپسا فاز 5

0910***0131
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فرانچايز قم پانزده خرداد

0911***8034
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فروشگاه بابلسر مياندشت

0911***2709
جشنواره مای‌ بی‌بی و مای لیدی

100 هزار تومان کارت هدیه

فرانچايز گرگان جديد