برندگان جشنواره های افق کوروش

42,895 برنده در 15 جشنواره
جشنواره:

جشنواره چای بلوط

جایزه:

جایزه 50 میلیون تومانی

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

11 نفر

تعداد کل برندگان:

42,895 نفر


***
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

0911***1245
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

فروشگاه تهران شهيد كرد

0912***0463
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

فروشگاه نظرآباد الغدير جنوبي

0912***2589
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

فروشگاه تهران آزادي

0912***0679
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

تهران 2

فروشگاه تهران ايران

0913***6293
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

بروجن

فرانچايز بروجن بوعلي

0916***2620
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

فرانچايز بهبهان يادمان

0916***8990
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

اهواز

فروشگاه اهواز جمهوري

0935***8957
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

سرخس

فرانچايز سرخس

0937***9296
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

تهران

فروشگاه باقرشهر سي متري امام خميني

0939***0606
جشنواره چای بلوط

جایزه 50 میلیون تومانی

فروشگاه بيرجند مدرس