برندگان جشنواره های افق کوروش

42,895 برنده در 15 جشنواره
جشنواره:

جشنواره سهم همسایگی

جایزه:

نیم میلیون تومان

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

36,555 نفر

تعداد کل برندگان:

42,895 نفر


0912***5700
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران ميرداماد

0937***2120
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

کرج

فروشگاه کرج شهرک سپاه

0912***2614
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران شهرک راه آهن

0935***6015
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

قدس

فروشگاه قدس شهرک ابريشم

0935***4837
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

اصفهان

فرانچايز اصفهان ارغوانيه

0912***4536
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران بريانک

0919***8728
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

همدان

فروشگاه همدان طالقاني

0912***7024
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

اسلامشهر

فروشگاه اسلامشهر زرافشان

0912***0080
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

نکاء

فروشگاه نکا انقلاب

0912***8966
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

شیراز

فروشگاه شيراز فضل آباد

0915***4741
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

مشهد

فرانچايز مشهد ميدان لادن

0917***2835
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

جم

فروشگاه جم جام جم

0915***2642
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

بجنورد

فرانچايز بجنورد چهارراه جمهوري

0914***8314
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

ماکو

فرانچايز ماکو وليعصر

0913***2814
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

اصفهان

فرانچايز اصفهان نظر غربي

0912***0934
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

تهران

فرانچايز تهران فلکه چهارم تهرانپارس

0911***6089
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

نور

فروشگاه نور امام خميني

0916***1235
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

شیراز

فروشگاه شيراز ايمان شمالي

0918***2600
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

کرمانشاه

فروشگاه كرمانشاه دادگستري

0912***2911
جشنواره سهم همسایگی

نیم میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران ميرداماد