برندگان جشنواره های افق کوروش

42,895 برنده در 15 جشنواره
جشنواره:

جشنواره سهم همسایگی

جایزه:

پنجاه میلیون تومان

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

74 نفر

تعداد کل برندگان:

42,895 نفر


0912***0922
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

کرج

فروشگاه کرج مهرشهر

0913***4962
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

قدس

فروشگاه قدس سرخه حصار

0912***4077
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران اختياريه جنوبي

0912***3859
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران 17 شهريور

0911***8539
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

بابل

فروشگاه بابل جانبازان

0935***2549
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

کرج

فروشگاه کرج مهرشهر چهار

0918***1663
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

پرند

فروشگاه پرند کوزو

0916***0032
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

خرم آباد

فروشگاه خرم آباد علوي

0917***6234
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

شیراز

فروشگاه شيراز گلدشت حافظ

0912***9597
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

دماوند

فرانچايز دماوند گيلاوند شهرک توحيد

0916***3243
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

اهواز

فرانچايز اهواز فاز کوروش

0918***1192
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

پردیس

فروشگاه پرديس فاز هشت

0912***3595
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

بیرجند

فروشگاه بيرجند مدرس

0918***2629
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

بیجار

فروشگاه بيجار امام

0911***4200
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

اسالم

فروشگاه اسالم اسالم

0917***5715
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

شیراز

فروشگاه صدرا پاسداران

0933***1733
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران مهرآباد دو

0912***9629
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

تهران

تهران دلاوران-تکاوران

0919***3935
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

تهران

فرانچايز تهران شهرک صدرا

0915***8982
جشنواره سهم همسایگی

پنجاه میلیون تومان

مشهد

فروشگاه مشهد مطهري21