برندگان جشنواره های افق کوروش

42,895 برنده در 15 جشنواره
جشنواره:

جشنواره سهم همسایگی

جایزه:

پنج میلیون تومان

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

370 نفر

تعداد کل برندگان:

42,895 نفر


0915***1488
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

زاهدان

فروشگاه زاهدان بهشتي

0913***0882
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

اصفهان

فروشگاه اصفهان گلستانه

0938***8004
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

کرد کوی

فروشگاه کرد کوي وليعصر

0938***1287
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

مهاباد

فروشگاه مهاباد مولوي

0916***2578
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

دزفول

فرانچايز دزفول طالقاني

0912***7646
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران چهاردانگه

0916***0791
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

اهواز

فرانچايز اهواز کيانشهر ژاله چهار

0912***5265
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

بابل

فروشگاه بابل کياکلا

0937***3307
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران بهار شيراز

0918***7081
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه متخصصين

0919***8751
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران فرجام

0905***8267
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

ارومیه

فرانچايز اروميه ساوالان

0911***6138
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

ساری

فروشگاه ساري خزر

0911***3069
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

رشت

فروشگاه رشت شهيد بهشتي

0919***1789
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

مهربان

فرانچايز مهربان جمهوري

0912***0167
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

قزوین

فروشگاه قزوين ايران

0916***5961
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

دورود

فروشگاه دورود کندوان

0912***8224
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

تهران

فروشگاه تهران آزادي

0911***1778
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

گرگان

فروشگاه گرگان باهنر

0936***9771
جشنواره سهم همسایگی

پنج میلیون تومان

خرمشهر

فرانچايز خرمشهر بلوار عشاير