برندگان جشنواره های افق کوروش

73,937 برنده در 34 جشنواره
جشنواره:

جشنواره سهم همسایگی

جایزه:

همه جوایز

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

37,000 نفر

تعداد کل برندگان:

73,937 نفر


0990***0744
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

کرج

فرانچايز مهر شهر مهر شهر 5

0918***3076
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

اسد آباد

فروشگاه اسد آباد سيدجمال

0938***3439
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

کرج

فروشگاه کرج فرديس دو

0910***0388
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

0937***3758
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

سبزوار

فروشگاه سبزوار اميرکبير

0917***8707
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

آمل

فروشگاه آمل امام رضا

0916***7128
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

اهواز

فرانچايز اهواز کيانشهر لاله يک

0914***0270
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

سلماس

فرانچايز سلماس خيابان شهيد پناهي

0912***2441
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

تهران

فروشگاه کرج شهرقدس عمارت

0913***7220
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

فلاورجان

فرانچايز فلاورجان شهر ابريشم

0915***3949
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

مشهد

فروشگاه مشهد خيام شمالي

0917***0853
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

داراب

فروشگاه داراب فرمانداري

0912***5629
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

کرج

فروشگاه کرج شهرک صدف

0910***3088
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

همدان

فروشگاه فرانچايز همدان کوي فرهنگيان

0913***6908
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

اصفهان

فروشگاه اصفهان سروش

0915***2761
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

مشهد

فرانچايز مشهد کوثر 45

0911***9198
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

رشت

فروشگاه رشت ضيابري

0916***7100
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

شوشتر

فرانچايز شوشتر کوي نيرو

0911***5784
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

نور

فروشگاه نور نيما

0918***5062
جشنواره سهم همسایگی

50 میلیون تومان

آشتیان

فرانچايز آشتيان