سهم همسایگی افق کوروش

جشنواره به اتمام رسیده است.

برندگان 50 میلیون تومانی

0990***0744

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز مهر شهر مهر شهر 5

0918***3076

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

اسد آباد

فروشگاه اسد آباد سيدجمال

0938***3439

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج فرديس دو

0910***0388

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

0937***3758

مرحله هفتاد جشنواره سهم همسایگی

سبزوار

فروشگاه سبزوار اميرکبير

0917***8707

مرحله شصت و نهم جشنواره سهم همسایگی

آمل

فروشگاه آمل امام رضا

0916***7128

مرحله شصت و هشتم جشنواره سهم همسایگی

اهواز

فرانچايز اهواز کيانشهر لاله يک

0914***0270

مرحله شصت و هفتم جشنواره سهم همسایگی

سلماس

فرانچايز سلماس خيابان شهيد پناهي

0912***2441

مرحله شصت و ششم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه کرج شهرقدس عمارت

0913***7220

مرحله شصت و پنجم جشنواره سهم همسایگی

فلاورجان

فرانچايز فلاورجان شهر ابريشم

0915***3949

مرحله شصت و چهارم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد خيام شمالي

0917***0853

مرحله شصت و سوم جشنواره سهم همسایگی

داراب

فروشگاه داراب فرمانداري

0912***5629

مرحله شصت و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فروشگاه کرج شهرک صدف

0910***3088

مرحله شصت و یکم جشنواره سهم همسایگی

همدان

فروشگاه فرانچايز همدان کوي فرهنگيان

0913***6908

مرحله شصتم جشنواره سهم همسایگی

اصفهان

فروشگاه اصفهان سروش

0915***2761

مرحله پنجاه و نهم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فرانچايز مشهد کوثر 45

برندگان 5 میلیون تومانی

0911***3328

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

بابل

فروشگاه بابل سنگ پل

0912***1613

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

جغتای

فرانچايز جغتاي

0912***5392

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز کرج شهرک وحدت

0910***0925

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران کهريزک

0918***5223

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

سنندج

فروشگاه سنندج امام خميني

0912***2209

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

رویان

فرانچايز رويان

0919***9661

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران مولوي

0990***2234

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

رزن

فروشگاه رزن بلوار امام خميني

0910***0373

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران دماوند

0917***2875

مرحله هفتاد و سوم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز بيست متري فاضل

0912***2311

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

دامغان

فرانچايز دامغان ورزش

0917***9121

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

اقلید

فروشگاه اقليد شهيد مطهري

0917***0006

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز گلدشت

0912***4118

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران شهرک آزادي

0919***2969

مرحله هفتاد و دوم جشنواره سهم همسایگی

کرج

فرانچايز کرج مطهري

0937***0834

مرحله هفتاد و یکم جشنواره سهم همسایگی

میناب

فرانچايز ميناب وليعصر

برندگان نیم میلیون تومانی

0912***0896

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

فروشگاه تهران حبيب الهي

0990***2320

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قزوین

فرانچايز قزوين شهرک مهرگان

0991***0125

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تهران

تهران پاسدار

0911***5258

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قائم شهر

فروشگاه قائم شهر امام 2

0939***0780

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

کیاکلا

فروشگاه کياکلا امام خميني

0914***1231

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قره ضیاء الدین

فروشگاه قره ضياءالدين امام حسين

0902***1793

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز تخت جمشيد

0912***0272

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شاهرود

فرانچايز شاهرود ميامي

0912***6473

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

قدس

فروشگاه قدس امامزاده

0915***2520

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

زابل

فرانچايز زابل بعثت

0933***6503

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

شیراز

فروشگاه شيراز تخت جمشيد

0916***9001

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

رامسر

فروشگاه رامسر رضي

0935***9455

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

مشهد

فروشگاه مشهد فلاحي

0914***1339

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

ارومیه

فروشگاه اروميه بهداري

0918***4131

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

همدان

فروشگاه همدان مطهري

0901***2347

مرحله هفتاد و چهارم جشنواره سهم همسایگی

تاکستان

فرانچایز تاکستان اسفرورین