لیست برندگان

۰۹۰۲***۱۷۴۰

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۷ آبان

آستارا

فروشگاه آستارا مطهري

۰۹۰۳***۰۵۸۷

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۸ آبان

بندر ماهشهر

فرانچايز سربندر خليج فارس

۰۹۱۹***۷۶۹۶

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۹ آبان

زنجان

فروشگاه خرمدره وليعصر

۰۹۳۸***۸۶۳۴

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۰ آبان

تایباد

فرانچايز تايباد بلوار امام حسين

۰۹۱۵***۷۹۸۷

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۳ آبان

بیرجند

فروشگاه بيرجند سپيده

۰۹۱۹***۸۷۲۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۴ آبان

تهران

فروشگاه تهران اجاره دار

۰۹۱۳***۶۶۳۱

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۵ آبان

کرمان

فروشگاه کرمان راين

۰۹۱۳***۹۰۸۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۶ آبان

ارزوئیه

فرانچايز ارزوئيه سيدالشهداء

۰۹۳۷***۵۵۳۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۹ مهر

قزوین

فروشگاه قزوين شهرک صنعتي

۰۹۱۱***۸۰۳۴

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۳۰ مهر

بابلسر

فروشگاه بابلسر مياندشت

۰۹۱۲***۴۳۹۴

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱ آبان

تهران

فروشگاه تهران جهان آرا دو

۰۹۱۷***۰۵۶۱

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲ آبان

شیراز

فرانچايز شيراز فتح المبين

۰۹۱۱***۲۷۰۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۵ مهر

گرگان

فرانچايز گرگان جديد

۰۹۱۲***۲۱۲۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۶ مهر

اسلامشهر

فرانچايز اسلامـشهـر چهاردانگه

۰۹۳۹***۵۷۷۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۷ مهر

مهاباد

فروشگاه مهاباد کشاورز

۰۹۱۰***۷۷۶۸

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۸ مهر

پرند

فروشگاه پرند مپسا فاز ۵

۰۹۱۲***۵۳۱۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۱ مهر

سمنان

فرانچايز سمنان وليعصر

۰۹۱۲***۳۲۳۴

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۲ مهر

تهران

فرانچايز تهران ايثارگران

۰۹۱۸***۲۱۲۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۳ مهر

بروجرد

فروشگاه بروجرد مدرس

۰۹۳۸***۲۵۸۰

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۴ مهر

فردوس

فرانچايز فردوس بعثت

۰۹۱۵***۱۸۷۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۷ مهر

بجنورد

فروشگاه بجنورد شريعتي

۰۹۱۴***۴۶۶۰

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۸ مهر

میاندوآب

فروشگاه مياندوآب دانشگاه

۰۹۱۴***۴۹۹۱

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۹ مهر

سراب

فروشگاه سراب نماز

۰۹۱۲***۲۹۳۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۰ مهر

قم

فرانچايز قم خيابان زاويه

۰۹۱۳***۳۰۶۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۳ مهر

شهرضا

فروشگاه شهرضا سروستان

۰۹۱۲***۹۲۷۱

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۴ مهر

تهران

فروشگاه تهران شاد آباد

۰۹۱۱***۲۷۵۶

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۵ مهر

کرج

فروشگاه کرج بهار

۰۹۰۱***۶۸۶۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۶ مهر

شیراز

فرانچايز شيراز صدرا دانش

۰۹۳۵***۵۴۸۰

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۹ مهر

ورامین

فروشگاه ورامين رسالت

۰۹۰۱***۲۹۷۷

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۰ مهر

امیدیه

فرانچايز اميديه اميديه

۰۹۱۱***۲۰۱۵

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۱ مهر

ساوه

فروشگاه ساوه زرنديه

۰۹۳۶***۴۸۸۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱۲ مهر

کرج

فروشگاه کرج گوهردشت انقلاب

۰۹۱۷***۶۹۸۴

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۵ مهر

رفسنجان

فروشگاه رفسنجان عليزاده

۰۹۱۸***۵۲۹۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۶ مهر

همدان

فروشگاه همدان هنرستان

۰۹۳۰***۴۴۸۱

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۷ مهر

ورامین

فروشگاه ورامين چمران

۰۹۱۶***۱۶۵۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۸ مهر

بندر ماهشهر

فرانچايز ماهشهر خيابان امام خميني

۰۹۱۳***۳۹۶۸

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۱ مهر

ارزوئیه

فرانچايز ارزوئيه سيدالشهداء

۰۹۱۲***۰۷۸۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲ مهر

تهران

فرانچايز تهران زيتون

۰۹۱۷***۴۵۵۹

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۳ مهر

دشتی

فرانچايز دشتي شهرک بسيجيان

۰۹۳۶***۴۵۷۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۴ مهر

عجب شیر

فروشگاه عجب شير امام خميني

۰۹۱۸***۶۰۷۶

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۸ شهریور

دیواندره

فرانچايز ديواندره امام خميني

۰۹۳۶***۲۱۵۳

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۹ شهریور

قشم

فرانچايز قشم

۰۹۹۰***۰۰۱۸

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۳۰ شهریور

شیراز

فرانچايز باشت وليعصر

۰۹۱۲***۸۲۶۰

برنده ۵۰ میلیون تومانی

قرعه کشی ۳۱ شهریور

تهران

فروشگاه تهران شريعتي

۰۹۹۱***۲۰۹۵

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۶ شهریور

نوشهر

فروشگاه نوشهر کريمي

۰۹۱۰***۰۱۳۱

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۷ شهریور

قم

فرانچايز قم پانزده خرداد

۰۹۱۵***۹۳۰۰

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۴ شهریور

زاهدان

فروشگاه زاهــدان مصلي

۰۹۱۴***۷۶۹۷

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۵ شهریور

ارومیه

فرانچايز اروميه خيابان ذاکر يکاني

۰۹۱۶***۶۶۵۲

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۰ شهریور

مسجد سلیمان

فرانچايز مسجدسليمان نفتک

۰۹۱۸***۶۰۹۰

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی ۲۱ شهریور

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه پرديس