لیست برندگان

0938***2580

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 24 مهر

فردوس

فرانچايز فردوس بعثت

0918***2123

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 23 مهر

بروجرد

فروشگاه بروجرد مدرس

0912***3234

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 22 مهر

تهران

فرانچايز تهران ايثارگران

0912***5313

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 21 مهر

سمنان

فرانچايز سمنان وليعصر

0912***2939

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 20 مهر

قم

فرانچايز قم خيابان زاويه

0914***4991

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 19 مهر

سراب

فروشگاه سراب نماز

0914***4660

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 18 مهر

میاندوآب

فروشگاه مياندوآب دانشگاه

0915***1873

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 17 مهر

بجنورد

فروشگاه بجنورد شريعتي

0901***6869

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 16 مهر

شیراز

فرانچايز شيراز صدرا دانش

0911***2756

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 15 مهر

کرج

فروشگاه کرج بهار

0912***9271

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 14 مهر

تهران

فروشگاه تهران شاد آباد

0913***3069

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 13 مهر

شهرضا

فروشگاه شهرضا سروستان

0936***4883

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 12 مهر

کرج

فروشگاه کرج گوهردشت انقلاب

0911***2015

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 11 مهر

ساوه

فروشگاه ساوه زرنديه

0901***2977

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 10 مهر

امیدیه

فرانچايز اميديه اميديه

0935***5480

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 9 مهر

ورامین

فروشگاه ورامين رسالت

0916***1659

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 8 مهر

بندر ماهشهر

فرانچايز ماهشهر خيابان امام خميني

0930***4481

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 7 مهر

ورامین

فروشگاه ورامين چمران

0918***5299

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 6 مهر

همدان

فروشگاه همدان هنرستان

0917***6984

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 5 مهر

رفسنجان

فروشگاه رفسنجان عليزاده

0936***4573

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 4 مهر

عجب شیر

فروشگاه عجب شير امام خميني

0917***4559

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 3 مهر

دشتی

فرانچايز دشتي شهرک بسيجيان

0912***0783

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 2 مهر

تهران

فرانچايز تهران زيتون

0913***3968

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 1 مهر

ارزوئیه

فرانچايز ارزوئيه سيدالشهداء

0912***8260

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 31 شهریور

تهران

فروشگاه تهران شريعتي

0990***0018

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 30 شهریور

شیراز

فرانچايز باشت وليعصر

0936***2153

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 29 شهریور

قشم

فرانچايز قشم

0918***6076

برنده 50 میلیون تومانی

قرعه کشی 28 شهریور

دیواندره

فرانچايز ديواندره امام خميني

0910***0131

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 27 شهریور

قم

فرانچايز قم پانزده خرداد

0991***2095

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 26 شهریور

نوشهر

فروشگاه نوشهر کريمي

0914***7697

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 25 شهریور

ارومیه

فرانچايز اروميه خيابان ذاکر يکاني

0915***9300

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 24 شهریور

زاهدان

فروشگاه زاهــدان مصلي

0917***3089

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 23 شهریور

داراب

فرانچايز داراب جنت شهرامام خميني

0939***1926

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 22 شهریور

تهران

فرانچايز نسيم شهر چمران

0918***6090

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 21 شهریور

کرمانشاه

فروشگاه کرمانشاه پرديس

0916***6652

برنده پنجاه میلیون تومانی

قرعه کشی 20 شهریور

مسجد سلیمان

فرانچايز مسجدسليمان نفتک