صد ماه خریدت، الان تو جیبت

برندگان 50 میلیون تومانی

0938***2580

قرعه کشی 24 مهر

فردوس

فرانچايز فردوس بعثت

0918***2123

قرعه کشی 23 مهر

بروجرد

فروشگاه بروجرد مدرس

0912***3234

قرعه کشی 22 مهر

تهران

فرانچايز تهران ايثارگران

0912***5313

قرعه کشی 21 مهر

سمنان

فرانچايز سمنان وليعصر

0912***2939

قرعه کشی 20 مهر

قم

فرانچايز قم خيابان زاويه

0914***4991

قرعه کشی 19 مهر

سراب

فروشگاه سراب نماز

0914***4660

قرعه کشی 18 مهر

میاندوآب

فروشگاه مياندوآب دانشگاه

0915***1873

قرعه کشی 17 مهر

بجنورد

فروشگاه بجنورد شريعتي

0901***6869

قرعه کشی 16 مهر

شیراز

فرانچايز شيراز صدرا دانش

0911***2756

قرعه کشی 15 مهر

کرج

فروشگاه کرج بهار

0912***9271

قرعه کشی 14 مهر

تهران

فروشگاه تهران شاد آباد

0913***3069

قرعه کشی 13 مهر

شهرضا

فروشگاه شهرضا سروستان

0936***4883

قرعه کشی 12 مهر

کرج

فروشگاه کرج گوهردشت انقلاب

0911***2015

قرعه کشی 11 مهر

ساوه

فروشگاه ساوه زرنديه

0901***2977

قرعه کشی 10 مهر

امیدیه

فرانچايز اميديه اميديه

0935***5480

قرعه کشی 9 مهر

ورامین

فروشگاه ورامين رسالت