جشنواره ستاک
تمام شده

جشنواره ستاک

جوایز :
• جایزه نقدی 50 میلیون تومان - 1 عدد
• جایزه نقدی 25 میلیون تومان - 5 عدد
• جایزه نقدی 5 میلیون تومانی - 10 عدد
• جایزه نقدی 2 میلیون تومانی - 50 عدد

تاریخ اتمام

۳۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت:

49,163 ثبت کد

تعداد برندگان:

66 نفر

جوایز جشنواره

50 میلیون تومان

1 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

5 میلیون تومان

10 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

25 میلیون تومان

5 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

2 میلیون تومان کارت هدیه

50 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جستجوی برندگان