جشنواره سهم همسایگی
تمام شده

جشنواره سهم همسایگی

تاریخ اتمام

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تعداد برندگان:

36,999 نفر

جوایز جشنواره

پنج میلیون تومان

370 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

پنجاه میلیون تومان

74 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

نیم میلیون تومان

36,555 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان